Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: link
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


Az adatkezelő és elérhetőségei:


Név: Szemán Henriett EV
Székhely: 1036 Budapest Bécsi út 85 Fsz.5
E-mail: info@shinycrystal.hu
Telefon: 06 30 369 7929

Fogalom meghatározások
• „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható;


• „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


• „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


• „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;


• „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;


• „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


• „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek


A személyes adatok:


• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);


• gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);


• az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);


• pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

• kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).


Adatkezelések


Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés


• Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Az adatkezelés célja
Felhasználói név: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
Jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím: Kapcsolattartás
Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím: A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.


Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

• Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.


• Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell
olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon
megőrizni.


• Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.


• Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:


• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és


• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint


• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.

• A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
• postai úton a 1036 Budapest Bécsi út 85 Fsz.5 címen
• e-mail útján az info@shinycrystal.hu e-mail címen,
• telefonon a 06 30 369 7929 számon.


• Az adatkezelés jogalapja:


• Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,


• Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:


A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


• A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja.


• Tájékoztatjuk, hogy


• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a
rendelését feldolgozni.
Az igénybe vett adatfeldolgozók


Szállítás


• Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás


• Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
• Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám,
e-mail cím.
• Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
• Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
• Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás
lebonyolításáig tart.

• Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.


Tárhely-szolgáltató


• Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
• Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
• Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
• Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
• Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
• Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a
tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-
szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

• Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Cookie-k (sütik) kezelése


• Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez
használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,
melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
• Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
• Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
• Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és
a látogatók nyomon követése.
• Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaKezelt adatkör
Munkamenet sütik
(session)
Az elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások, valamint
az információs
társadalmi
szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001.
CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
A vonatkozó
látogatói
munkamenet
lezárásáig tartó
időszak
connect sid

• Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.


• Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük
van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.


• Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül
történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
feltétlenül szüksége van.

A Google Analytics alkalmazása


• Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.


• A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-
anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió
tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más államokban előzőleg megrövidíti.

• A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje,
hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a
honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.


• A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet
nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a
böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét,
hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz
teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és
feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait
(beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző
plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Panaszkezelés
• Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnévAzonosítás, kapcsolattartás
E-mail címKapcsolattartás
TelefonszámKapcsolattartás
Számlázási név és címAzonosítás, a megrendelt termékekkel
kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások,
kérdések és problémák kezelése.

• Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt
tevő valamennyi érintett.


• Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett
jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.


• Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.


• Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:


• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és


• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint


• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.

• A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:


• postai úton a 1036 Budapest Bécsi út 85 Fsz.5 címen,
• e-mail útján info@shinycrystal.hu e-mail címen,
• telefonon a 06303697929 számon.
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az
Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.
§ (7) bekezdése.
• Tájékoztatjuk, hogy
• a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
• a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk
kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.


Közösségi oldalak


• Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon
regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.


• Az érintettek köre:


Valamennyi érintett, aki regisztrált
aFacebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és
„lájkolta” a weboldalt.


• Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,
népszerűsítése.


• Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról,
és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a
közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az
adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása
vonatkozik.


• Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.


Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

• Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,
esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail,
közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.


• Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott
személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.


• E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.


• Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére,
átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.


• A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely
a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az érintettek jogai


• A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
hozzáférést kapjon.


• A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.


• A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.


• Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

• Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:


• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;


• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;


• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;


• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.


• Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta (…)

• A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.


• Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor
a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


• Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:


• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;


• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy


• Önkifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


Az adatkezelés biztonsága


Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja,
ideértve, többek között, adott esetben:

• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét;
• fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza
lehet állítani;
• az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére
szolgáló eljárást.


Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről


Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:


• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.


Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.


Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak


Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.


Panasztételi lehetőség


Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó


A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:


• A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A.
§-a)
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról
• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről

Kosár (0)

Kosár